Általános Szerződési Feltétlek

A Sunny Planet Kft a Nics Zrt. szerződött közvetítő partnere. A továbbiakban Eladó képviselője.

Az oldalon regisztrált látogató számára, miután úgy ítélte meg, hogy elegendő információt kapott, lehetősége nyílik arra, hogy Közvetítőn keresztül az oldal kínálati oldalán található termékeket megrendelje.

Mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) nyilatkozom arról, hogy a Natural Immune Control System Zrt. (székhely: 6720, Szeged, Kárász utca 16. cgj.: 06-10-000463, Adószám: 24830492-2-06) eladótól (a továbbiakban: Eladó)

a One Year Product termékcsalád, a rendelés elküldése oldalon részletezett terméke(i)t rendelem meg. (Minden termék 1 éves adagot tartalmaz, terméktől függően 365 kapszulát/ 365 tablettát/ 365 tasakot.)

a Medium-term Product termékcsalád, a rendelés elküldése oldalon  részletezett terméke(i)t rendelem meg. (Minden doboz, terméktől függően 200 kapszulát/ 200 tablettát/ 200 tasakot.)

Nyilatkozom arról, hogy az Eladó képviselője, közvetítője a felek közötti szállítási szerződés létrejöttével kapcsolatos feltételekről teljes körűen tájékoztatott, így jelen megrendelésemet ennek tudatában az alábbiakat elfogadva teszem meg.

Az ajánlati kötöttség ideje jelen ajánlat megtételétől számított 30 naptári nap.


1. Az Eladó az ingóság per-, igény- és tehermentességéért szavatosságot vállal.

2. Az Eladó a tulajdonát képező termékcsomagot a feltüntetett vételár megfizetése ellenében adja el a Megrendelőnek, aki azt a megrendelés leadásával megvásárolja.

3. Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a vételár 100%-át az áru postai kézbesítésekor, átvételkor készpénzben vagy a kézbesítőnek bankkártyás fizetéssel fizeti meg.

4. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladóval szerződésben álló személy, illetve Közvetítő a személyes adatainak valódiságát ellenőrizze.

5. Eladó a következőkről tájékoztatta a Megrendelőt:
A termék leírása: lásd a termék dobozán lévő, részletes magyar nyelvű pótcímkén.
Eladó neve: Natural Immune Control System Zrt.
Eladó székhelye: 6720 Szeged, Kárász u. 16.
Eladó postai címe: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.; Bank Center, Platina torony 5. emelet
Eladó telefonszáma: +36-20/26-27-288
Eladó elektronikus levelezési címe: info@nics.hu
Fuvardíj, postaköltség: 1.500 Ft/ kiszállítás

6. Eladó külön írásbeli elfogadó nyilatkozatot nem tesz Megrendelő felé, a termék postázásával a Megrendelő ajánlattételét jelen megrendelésben foglalt tartalommal elfogadja, és teljesíti. Eladó a terméket jelen megrendelés aláírását követő 15 munkanapon belül postázza a Megrendelő címére. A Megrendelő köteles az áru kiszállításakor a vételár 100%-át megfizetni, a termék átadására csak ekkor kerülhet sor.

7. Vállalkozás a panaszkezelést mind szóban telefonos úton, mind írásban (elektronikus vagy postai levél útján) látja el. A szóbeli panaszról vállalkozás jegyzőkönyvet vesz fel, és írásban értesíti a Fogyasztót a panasz kezeléséről.

8. A Megrendelő az Eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Megrendelő – választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet. Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról Megrendelő egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A termék hibája esetén Megrendelő – választása szerint – meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti.

9. Amennyiben a szerződés teljesítésével kapcsolatosan panasza merül fel, úgy a vita rendezése érdekében az illetékes Békéltető Testülethez fordulhat. A vállalkozás székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetősége: Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület (6721, Szeged, Párizsi krt. 8-12.)

10. Az Eladó rendelkezik a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel.

11. Megrendelő jogosult 14 napon belül indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Megrendelő vagy a Megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha Megrendelő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Natural Immune Control System Zrt.; 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Platina torony 5. emelet; +36-20/26-27-288; info@nics.hu. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is. Megrendelő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Ha Megrendelő eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Megrendelő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítésre kerül a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatás, ideértve a fuvarozási költség is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Megrendelő a felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód kerül alkalmazásra, kivéve, ha Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatartásra kerül, amíg vissza nem kapta Eladó a terméket, vagy Megrendelő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Megrendelő köteles Eladónak a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Megrendelő viseli.

12. Az elállási joga alapján a termék árának visszatérítésre csak akkor van lehetőség, ha a termék bontatlanul és sértetlenül kerül visszaküldésre. A megbontott, sértett csomagolású áru ellenértékét nem áll módjában az Eladónak visszatéríteni arra tekintettel, hogy a termék speciális jellegére tekintettel már nem értékesíthető. Amennyiben a fogyasztó még nem kezdte meg ezen, a kivételszabály alá tartozó termékek használatát, elfogyasztását, tehát a terméket közvetlenül védő csomagolást még nem bontotta fel, elállási jogát az általános szabályok szerint gyakorolhatja.

Elállási / Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 


Kelt: ………………………………..